Czech POINT

Co znamená název Czech POINT?

Czech POINT je zkratka, která znamená: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

 

Co Czech POINT poskytuje?


 

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis lze požadovat na základě Listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle Listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. 
Zpoplatnění služby: 100,– Kč za první stránku a 50,– za každou následující i započatou stránkou (položka 3d/ části I přílohy Sazebník zákona č.634/2004 Sb).

 

Výpis z obchodního rejstříku

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku se vydává na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) obchodní organizace.

Formulář nabídne dvě formy typu výpisu:

 • Výpis platných – výpis bude obsahovat informace o firmě, vztažené k aktuálnímu datu.
 • Úplný výpis – v úplném výpise budou obsaženy všechny informace, které byly zapsány v Obchodním rejstříku po celou dobu existence firmy – tedy včetně těch, které již byly z obchodního rejstříku vymazány.

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.
Zpoplatnění služby: 100,– Kč za první stránku a 50,– za každou následující i započatou stránkou (položka 3d/ části I přílohy Sazebník zákona č.634/2004 Sb).

 

Výpis z živnostenského rejstříku

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku se vydává na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) obchodní organizace.
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.
Zpoplatnění služby: 100,– Kč za první stránku a 50,– za každou následující i započatou stránkou (položka 3d/ části I přílohy Sazebník zákona č.634/2004 Sb).

 

Výpis z rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tato žádost se archivuje dle zákona.
Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na rejstřík trestů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100,– Kč podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

 

Přijetí podání podle živnostenského zákona

Úředník na kontaktním místě Czech POINT podání přijme pomocí elektronického formuláře.
Podle živnostenského zákona (§ 72) lze přijmout podání na:

 •  Formuláři registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu.
 •  Formuláři registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.

Na základě novely živnostenského zákona (§ 72) lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

 • Ohlášení živnosti.
 • Ohlášení údajů vedených v živnostenském rejstříku nebo informace o jejich změnách.
 • Žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému k přijetí podání (podle volby žadatele; jinak podle místa podání, tj. tomu obecnímu živnostenskému úřadu, v jehož správním obvodu bylo podání u kontaktního místa veřejné správy učiněno) podání v jeho listinné podobě. Za přijetí podání přísluší obecním úřadům a krajským úřadům jako kontaktním místům veřejné správy správní poplatek stanovený v položce 24 písm. i) sazebníku zákona o správních poplatcích, tj. 50,– Kč (pro zastupitelské úřady platí zvláštní položka 155 písm. c)sazebníku).

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Agenda Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz,cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max.100,–Kč a za každou další max. 50,–Kč.

 

Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást  Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž výše je  100,– Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou  50,– Kč.

 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci  autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MAISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

 

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Podrobnější informací o problematice autovraků najdete na webové adrese http://autovraky.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.

 

Pracovník kontaktního místa může:

 • Zajistit registraci a vydat přístupové údaje.
 • Měnit přiřazení provozoven k uživatelským účtům.
 • Vygenerovat k existujícímu účtu jednorázové heslo.

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž výše je stanovena na 100,– Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,– Kč.

 

Výpis z insolventního rejstříku

Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení.

 

Formulář nabízí dva způsoby vyhledávání v rejstříku:

 • Podle Identifikačního čísla organizace – výpis bude vyžádán vzhledem k organizaci zadaného dentifikačního čísla.
 • Podle Osobních údajů – výpis bude vyžádán vzhledem ke konkrétní osobě na základě jejích identifikačních údajů.

 

Žádost o zřízení datové schránky

Formulář žádosti o zřízení datové schránky umožňuje fyzické osobě, podnikajícící fyzické osobě či právnické osobě zřídit datovou schránku ISDS z kontaktního místa Czech POINT.

 

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů umožňuje zneplatnit přístupové údaje k datové schránce ISDS a vyžádat zaslání údajů nových. Tato možnost je užitečná při podezření, že jakýmkoliv způsobem došlo k prozrazení uživatelského jména a přístupového hesla.

 

Dále lze podat :

 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FOINT
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM

 

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby (na žádost)

Formulář pro autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby umožňuje autorizovaným způsobem sejmout listinnou předlohu do elektronické podoby. Pravost konvertovaného dokumentu potvrzuje ověřovací doložka, kterou obsluha kontaktního místa předá žadateli.
Konverze na žádost žadatele je zpoplatněna /30,– Kč za každou i započatou stránku- položka 4 b) zák. č. 634/2004 Sb./ Výstup může být řešen vypálením konvertovaného dokumentu na CD nebo odesláním do Úschovny.

 

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby (na žádost)

Žadatel může elektronickou podobu dokumentu (vstupu), který chce autorizovaně konvertovat do listinné podoby, dodat v jedné z těchto forem:

 • Prostřednictvím odkazu na internetovou Úschovnu, kde jsou soubory s dokumenty uloženy. Žadatel musí mít k dispozici  vytištěné potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny pro potřeby konverze 
 • Přinést soubory s dokumenty na optickém disku CD/DVD.

Platnost dokumentu vydaného žadateli na pracovišti Czech POINT potvrzuje Ověřovací doložka připojená neoddělitelným způsobem ke konvertovanému dokumentu.
Konverze na žádost žadatele je zpoplatněna  /30,– Kč za každou i započatou stránku- položka 4 c) zák. č. 634/2004 Sb.